Kód: 585/SV/PUD/6 585/SV/PUD/12 585/SV/PUD/18 585/SV/AL/6 585/SV/AL/12 585/SV/AL/18 585/SV/MAS/6 585/SV/MAS/12 585/SV/MAS/18 585/SV/MAS/7 585/SV/MAS/13 585/SV/MAS/19 585/SV/VAN/6 585/SV/VAN/12 585/SV/VAN/18 585/SV/M/6 585/SV/M/12 585/SV/M/18 585/SV/PIS/6 585/SV/PIS/12 585/SV/PIS/18 585/SV/JAH/6 585/SV/JAH/12 585/SV/JAH/18 585/SV/MAL/6 585/SV/MAL/12 585/SV/MAL/18 585/SV/OST/6 585/SV/OST/12 585/SV/OST/18 585/SV/BOR/6 585/SV/BOR/12 585/SV/BOR/18 585/SV/CIT/6 585/SV/CIT/12 585/SV/CIT/18 585/SV/KOK/6 585/SV/KOK/12 585/SV/KOK/18 585/SV/O/6 585/SV/O/12 585/SV/O/18 585/SV/NUG/6 585/SV/NUG/12 585/SV/NUG/18 585/SV/KAR/6 585/SV/KAR/12 585/SV/KAR/18 585/MRA/PUD/6 585/MRA/PUD/12 585/MRA/PUD/18 585/MRA/AL/6 585/MRA/AL/12 585/MRA/AL/18 585/MRA/MAS/6 585/MRA/MAS/12 585/MRA/MAS/18 585/MRA/MAS/7 585/MRA/MAS/13 585/MRA/MAS/19 585/MRA/VAN/6 585/MRA/VAN/12 585/MRA/VAN/18 585/MRA/M/6 585/MRA/M/12 585/MRA/M/18 585/MRA/PIS/6 585/MRA/PIS/12 585/MRA/PIS/18 585/MRA/JAH/6 585/MRA/JAH/12 585/MRA/JAH/18 585/MRA/MAL/6 585/MRA/MAL/12 585/MRA/MAL/18 585/MRA/OST/6 585/MRA/OST/12 585/MRA/OST/18 585/MRA/BOR/6 585/MRA/BOR/12 585/MRA/BOR/18 585/MRA/CIT/6 585/MRA/CIT/12 585/MRA/CIT/18 585/MRA/KOK/6 585/MRA/KOK/12 585/MRA/KOK/18 585/MRA/O/6 585/MRA/O/12 585/MRA/O/18 585/MRA/NUG/6 585/MRA/NUG/12 585/MRA/NUG/18 585/MRA/KAR/6 585/MRA/KAR/12 585/MRA/KAR/18 585/OKO/PUD/6 585/OKO/PUD/12 585/OKO/PUD/18 585/OKO/AL/6 585/OKO/AL/12 585/OKO/AL/18 585/OKO/MAS/6 585/OKO/MAS/12 585/OKO/MAS/18 585/OKO/MAS/7 585/OKO/MAS/13 585/OKO/MAS/19 585/OKO/VAN/6 585/OKO/VAN/12 585/OKO/VAN/18 585/OKO/M/6 585/OKO/M/12 585/OKO/M/18 585/OKO/PIS/6 585/OKO/PIS/12 585/OKO/PIS/18 585/OKO/JAH/6 585/OKO/JAH/12 585/OKO/JAH/18 585/OKO/MAL/6 585/OKO/MAL/12 585/OKO/MAL/18 585/OKO/OST/6 585/OKO/OST/12 585/OKO/OST/18 585/OKO/BOR/6 585/OKO/BOR/12 585/OKO/BOR/18 585/OKO/CIT/6 585/OKO/CIT/12 585/OKO/CIT/18 585/OKO/KOK/6 585/OKO/KOK/12 585/OKO/KOK/18 585/OKO/O/6 585/OKO/O/12 585/OKO/O/18 585/OKO/NUG/6 585/OKO/NUG/12 585/OKO/NUG/18 585/OKO/KAR/6 585/OKO/KAR/12 585/OKO/KAR/18 Zvolte variantu

Narozeninový dort Hulk

850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 750 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč 850 Kč 1 550 Kč 1 950 Kč od 750 Kč 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 652,17 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH 739,13 Kč bez DPH 1 347,83 Kč bez DPH 1 695,65 Kč bez DPH od 652,17 Kč bez DPH
Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Zvolte variantu
Korpus
Krém
Počet porcí
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Během pár let se superhrdinové z komixového světa Marvel vyšvyhli až na úplný vrchol. Mezi nejoblíběnejší hrdiny patří samožřejmě i Hulk, a proto pro zde máme tento narozeninový dort pro všechny malé i velké fanoušky tohohle zeleného chlapáka.

Není narozeninový dort s Hulkem ten pravý? Máme rozhodně na výběr - vybrat si můžete narozeninový dort se Spidermanem anebo rovnou narozeninový dort s celými Avengers.

Kategorie: Dorty dětské

Alergeny jsou uvedeny v tabulce:

1,3,6,7

 

Přítomnost, která nemůže být vyloučena: arašídy, sója, skořápkové plody, sezam.