Kód: 594/SV/PUD/6 594/SV/PUD/12 594/SV/PUD/18 594/SV/AL/6 594/SV/AL/12 594/SV/AL/18 594/SV/MAS/6 594/SV/MAS/12 594/SV/MAS/18 594/SV/MAS/7 594/SV/MAS/13 594/SV/MAS/19 594/SV/VAN/6 594/SV/VAN/12 594/SV/VAN/18 594/SV/M/6 594/SV/M/12 594/SV/M/18 594/SV/PIS/6 594/SV/PIS/12 594/SV/PIS/18 594/SV/JAH/6 594/SV/JAH/12 594/SV/JAH/18 594/SV/MAL/6 594/SV/MAL/12 594/SV/MAL/18 594/SV/OST/6 594/SV/OST/12 594/SV/OST/18 594/SV/BOR/6 594/SV/BOR/12 594/SV/BOR/18 594/SV/CIT/6 594/SV/CIT/12 594/SV/CIT/18 594/SV/KOK/6 594/SV/KOK/12 594/SV/KOK/18 594/SV/O/6 594/SV/O/12 594/SV/O/18 594/SV/NUG/6 594/SV/NUG/12 594/SV/NUG/18 594/SV/KAR/6 594/SV/KAR/12 594/SV/KAR/18 594/MRA/PUD/6 594/MRA/PUD/12 594/MRA/PUD/18 594/MRA/AL/6 594/MRA/AL/12 594/MRA/AL/18 594/MRA/MAS/6 594/MRA/MAS/12 594/MRA/MAS/18 594/MRA/MAS/7 594/MRA/MAS/13 594/MRA/MAS/19 594/MRA/VAN/6 594/MRA/VAN/12 594/MRA/VAN/18 594/MRA/M/6 594/MRA/M/12 594/MRA/M/18 594/MRA/PIS/6 594/MRA/PIS/12 594/MRA/PIS/18 594/MRA/JAH/6 594/MRA/JAH/12 594/MRA/JAH/18 594/MRA/MAL/6 594/MRA/MAL/12 594/MRA/MAL/18 594/MRA/OST/6 594/MRA/OST/12 594/MRA/OST/18 594/MRA/BOR/6 594/MRA/BOR/12 594/MRA/BOR/18 594/MRA/CIT/6 594/MRA/CIT/12 594/MRA/CIT/18 594/MRA/KOK/6 594/MRA/KOK/12 594/MRA/KOK/18 594/MRA/O/6 594/MRA/O/12 594/MRA/O/18 594/MRA/NUG/6 594/MRA/NUG/12 594/MRA/NUG/18 594/MRA/KAR/6 594/MRA/KAR/12 594/MRA/KAR/18 594/OKO/PUD/6 594/OKO/PUD/12 594/OKO/PUD/18 594/OKO/AL/6 594/OKO/AL/12 594/OKO/AL/18 594/OKO/MAS/6 594/OKO/MAS/12 594/OKO/MAS/18 594/OKO/MAS/7 594/OKO/MAS/13 594/OKO/MAS/19 594/OKO/VAN/6 594/OKO/VAN/12 594/OKO/VAN/18 594/OKO/M/6 594/OKO/M/12 594/OKO/M/18 594/OKO/PIS/6 594/OKO/PIS/12 594/OKO/PIS/18 594/OKO/JAH/6 594/OKO/JAH/12 594/OKO/JAH/18 594/OKO/MAL/6 594/OKO/MAL/12 594/OKO/MAL/18 594/OKO/OST/6 594/OKO/OST/12 594/OKO/OST/18 594/OKO/BOR/6 594/OKO/BOR/12 594/OKO/BOR/18 594/OKO/CIT/6 594/OKO/CIT/12 594/OKO/CIT/18 594/OKO/KOK/6 594/OKO/KOK/12 594/OKO/KOK/18 594/OKO/O/6 594/OKO/O/12 594/OKO/O/18 594/OKO/NUG/6 594/OKO/NUG/12 594/OKO/NUG/18 594/OKO/KAR/6 594/OKO/KAR/12 594/OKO/KAR/18 Zvolte variantu

Narozeninový dort Krteček s kamarády

1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 650 Kč 2 000 Kč od 1 000 Kč 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH 869,57 Kč bez DPH 1 434,78 Kč bez DPH 1 739,13 Kč bez DPH od 869,57 Kč bez DPH
Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Zvolte variantu
Korpus
Krém
Počet porcí
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Pohádka, která je oblíbená napříč generacemi a zřejmě ještě dlouho oblíbená bude. Trable postaviček Krtečka, Zajíce, Myšky a Ježka si určitě pamatuje každý z nás. Dětem tímto narozeninovým dortem uděláte nesmírnou radost a oni se tak budou moci setkat se svými oblíbenými postavičkami. Vyberte si z nabídky korpusů a krémů tohoto narozeninového dortu.

Má vaše dítě radši spíše modernější pohádky? Zkuste třeba narozeninový dortík Blesk McQueen z pohádky Auta.

Kategorie: Dorty dětské

Alergeny jsou uvedeny v tabulce:

1,3,6,7

 

Přítomnost, která nemůže být vyloučena: arašídy, sója, skořápkové plody, sezam.