Kód: 573/SV/PUD/6 573/SV/PUD/12 573/SV/PUD/18 573/SV/AL/6 573/SV/AL/12 573/SV/AL/18 573/SV/MAS/6 573/SV/MAS/12 573/SV/MAS/18 573/SV/MAS/7 573/SV/MAS/13 573/SV/MAS/19 573/SV/VAN/6 573/SV/VAN/12 573/SV/VAN/18 573/SV/M/6 573/SV/M/12 573/SV/M/18 573/SV/PIS/6 573/SV/PIS/12 573/SV/PIS/18 573/SV/JAH/6 573/SV/JAH/12 573/SV/JAH/18 573/SV/MAL/6 573/SV/MAL/12 573/SV/MAL/18 573/SV/OST/6 573/SV/OST/12 573/SV/OST/18 573/SV/BOR/6 573/SV/BOR/12 573/SV/BOR/18 573/SV/CIT/6 573/SV/CIT/12 573/SV/CIT/18 573/SV/KOK/6 573/SV/KOK/12 573/SV/KOK/18 573/SV/O/6 573/SV/O/12 573/SV/O/18 573/SV/NUG/6 573/SV/NUG/12 573/SV/NUG/18 573/SV/KAR/6 573/SV/KAR/12 573/SV/KAR/18 573/MRA/PUD/6 573/MRA/PUD/12 573/MRA/PUD/18 573/MRA/AL/6 573/MRA/AL/12 573/MRA/AL/18 573/MRA/MAS/6 573/MRA/MAS/12 573/MRA/MAS/18 573/MRA/MAS/7 573/MRA/MAS/13 573/MRA/MAS/19 573/MRA/VAN/6 573/MRA/VAN/12 573/MRA/VAN/18 573/MRA/M/6 573/MRA/M/12 573/MRA/M/18 573/MRA/PIS/6 573/MRA/PIS/12 573/MRA/PIS/18 573/MRA/JAH/6 573/MRA/JAH/12 573/MRA/JAH/18 573/MRA/MAL/6 573/MRA/MAL/12 573/MRA/MAL/18 573/MRA/OST/6 573/MRA/OST/12 573/MRA/OST/18 573/MRA/BOR/6 573/MRA/BOR/12 573/MRA/BOR/18 573/MRA/CIT/6 573/MRA/CIT/12 573/MRA/CIT/18 573/MRA/KOK/6 573/MRA/KOK/12 573/MRA/KOK/18 573/MRA/O/6 573/MRA/O/12 573/MRA/O/18 573/MRA/NUG/6 573/MRA/NUG/12 573/MRA/NUG/18 573/MRA/KAR/6 573/MRA/KAR/12 573/MRA/KAR/18 573/OKO/PUD/6 573/OKO/PUD/12 573/OKO/PUD/18 573/OKO/AL/6 573/OKO/AL/12 573/OKO/AL/18 573/OKO/MAS/6 573/OKO/MAS/12 573/OKO/MAS/18 573/OKO/MAS/7 573/OKO/MAS/13 573/OKO/MAS/19 573/OKO/VAN/6 573/OKO/VAN/12 573/OKO/VAN/18 573/OKO/M/6 573/OKO/M/12 573/OKO/M/18 573/OKO/PIS/6 573/OKO/PIS/12 573/OKO/PIS/18 573/OKO/JAH/6 573/OKO/JAH/12 573/OKO/JAH/18 573/OKO/MAL/6 573/OKO/MAL/12 573/OKO/MAL/18 573/OKO/OST/6 573/OKO/OST/12 573/OKO/OST/18 573/OKO/BOR/6 573/OKO/BOR/12 573/OKO/BOR/18 573/OKO/CIT/6 573/OKO/CIT/12 573/OKO/CIT/18 573/OKO/KOK/6 573/OKO/KOK/12 573/OKO/KOK/18 573/OKO/O/6 573/OKO/O/12 573/OKO/O/18 573/OKO/NUG/6 573/OKO/NUG/12 573/OKO/NUG/18 573/OKO/KAR/6 573/OKO/KAR/12 573/OKO/KAR/18 Zvolte variantu

Narozeninový dort Letadlo

780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč 780 Kč 1 450 Kč 1 800 Kč od 780 Kč 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 678,26 Kč bez DPH 1 260,87 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH od 678,26 Kč bez DPH
Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Zvolte variantu
Korpus
Krém
Počet porcí

Tento originální narozeninový dort přistane rovnou až na váš stůl. Potěší každého milovníka letadel a sladkých dobrot. Narozeninový dortík je vhodný pro všechny kluky i holky. Korpus a krém narozeninového dortu si můžete vybrat s naší nabídky a my vám dort připravíme přesně podle vaší představy.

Pokud je oslavenec nadšencem do techniky, tak by se mu určitě líbil náš Narozeninový dort - autobus.

Kategorie: Dorty dětské

Alergeny jsou uvedeny v tabulce:

1,3,6,7

 

Přítomnost, která nemůže být vyloučena: arašídy, sója, skořápkové plody, sezam.