Kód: 573/SV/PUD/6 573/SV/PUD/12 573/SV/PUD/18 573/SV/AL/6 573/SV/AL/12 573/SV/AL/18 573/SV/MAS/6 573/SV/MAS/12 573/SV/MAS/18 573/SV/MAS/7 573/SV/MAS/13 573/SV/MAS/19 573/SV/VAN/6 573/SV/VAN/12 573/SV/VAN/18 573/SV/M/6 573/SV/M/12 573/SV/M/18 573/SV/PIS/6 573/SV/PIS/12 573/SV/PIS/18 573/SV/JAH/6 573/SV/JAH/12 573/SV/JAH/18 573/SV/MAL/6 573/SV/MAL/12 573/SV/MAL/18 573/SV/OST/6 573/SV/OST/12 573/SV/OST/18 573/SV/BOR/6 573/SV/BOR/12 573/SV/BOR/18 573/SV/CIT/6 573/SV/CIT/12 573/SV/CIT/18 573/SV/KOK/6 573/SV/KOK/12 573/SV/KOK/18 573/SV/O/6 573/SV/O/12 573/SV/O/18 573/SV/NUG/6 573/SV/NUG/12 573/SV/NUG/18 573/SV/KAR/6 573/SV/KAR/12 573/SV/KAR/18 573/MRA/PUD/6 573/MRA/PUD/12 573/MRA/PUD/18 573/MRA/AL/6 573/MRA/AL/12 573/MRA/AL/18 573/MRA/MAS/6 573/MRA/MAS/12 573/MRA/MAS/18 573/MRA/MAS/7 573/MRA/MAS/13 573/MRA/MAS/19 573/MRA/VAN/6 573/MRA/VAN/12 573/MRA/VAN/18 573/MRA/M/6 573/MRA/M/12 573/MRA/M/18 573/MRA/PIS/6 573/MRA/PIS/12 573/MRA/PIS/18 573/MRA/JAH/6 573/MRA/JAH/12 573/MRA/JAH/18 573/MRA/MAL/6 573/MRA/MAL/12 573/MRA/MAL/18 573/MRA/OST/6 573/MRA/OST/12 573/MRA/OST/18 573/MRA/BOR/6 573/MRA/BOR/12 573/MRA/BOR/18 573/MRA/CIT/6 573/MRA/CIT/12 573/MRA/CIT/18 573/MRA/KOK/6 573/MRA/KOK/12 573/MRA/KOK/18 573/MRA/O/6 573/MRA/O/12 573/MRA/O/18 573/MRA/NUG/6 573/MRA/NUG/12 573/MRA/NUG/18 573/MRA/KAR/6 573/MRA/KAR/12 573/MRA/KAR/18 573/OKO/PUD/6 573/OKO/PUD/12 573/OKO/PUD/18 573/OKO/AL/6 573/OKO/AL/12 573/OKO/AL/18 573/OKO/MAS/6 573/OKO/MAS/12 573/OKO/MAS/18 573/OKO/MAS/7 573/OKO/MAS/13 573/OKO/MAS/19 573/OKO/VAN/6 573/OKO/VAN/12 573/OKO/VAN/18 573/OKO/M/6 573/OKO/M/12 573/OKO/M/18 573/OKO/PIS/6 573/OKO/PIS/12 573/OKO/PIS/18 573/OKO/JAH/6 573/OKO/JAH/12 573/OKO/JAH/18 573/OKO/MAL/6 573/OKO/MAL/12 573/OKO/MAL/18 573/OKO/OST/6 573/OKO/OST/12 573/OKO/OST/18 573/OKO/BOR/6 573/OKO/BOR/12 573/OKO/BOR/18 573/OKO/CIT/6 573/OKO/CIT/12 573/OKO/CIT/18 573/OKO/KOK/6 573/OKO/KOK/12 573/OKO/KOK/18 573/OKO/O/6 573/OKO/O/12 573/OKO/O/18 573/OKO/NUG/6 573/OKO/NUG/12 573/OKO/NUG/18 573/OKO/KAR/6 573/OKO/KAR/12 573/OKO/KAR/18 Zvolte variantu

Narozeninový dort Letadlo

820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 800 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč 820 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč od 820 Kč 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 565,22 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH 713,04 Kč bez DPH 1 304,35 Kč bez DPH 1 608,70 Kč bez DPH od 713,04 Kč bez DPH
Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Objednávka 48hod předem Zvolte variantu
Korpus
Krém
Počet porcí
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Tento originální narozeninový dort přistane rovnou až na váš stůl. Potěší každého milovníka letadel a sladkých dobrot. Narozeninový dortík je vhodný pro všechny kluky i holky. Korpus a krém narozeninového dortu si můžete vybrat s naší nabídky a my vám dort připravíme přesně podle vaší představy.

Pokud je oslavenec nadšencem do techniky, tak by se mu určitě líbil náš Narozeninový dort - autobus.

Kategorie: Dorty dětské

Alergeny jsou uvedeny v tabulce:

1,3,6,7

 

Přítomnost, která nemůže být vyloučena: arašídy, sója, skořápkové plody, sezam.